Thursday, 22 May 2014

Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, vol I

A new series in which Scotland's acclaimed satirical Gaelic blog takes a look at shining examples of corporate Gaelic at its most outstanding.


An t-seachdain-sa:

Plana Gàidhlig Siorrachd Lannraig a Deas!


"Tha Goireasan Ionmhais is Corporra an urra ri raon sheirbheisean, nam measg an t-seirbheis-phearsanra [sic] chorporra a threòraicheas obair-leasachaidh

Saturday, 17 May 2014

Fèisism - 25 glorious years

"A success story to be told and celebrated"  


An seachdain-sa bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis an aithisg iongantach 25 bliadhna de na Fèisean, agus bu thoil leis mòran taing a channail ri Bòrd na Gàidhlig airson fios a sgaoileadh ann an twitter mun aithisg (ged is ann an 2006 a chaidh a foillseachadh).


Na broinn: "The astonishing effects of fèis participation" (td 56)

Nise, seo agaibh feadhainn dhe na h-àrd-mholaidhean a nochd san aithisg-sa: