Sunday, 22 March 2015

Fèill mhòr ga dhèanamh air ro-innleachd ùr Bòrd na Gàidhlig, a rèir Bòrd na Gàidhlig

What a difference a ro-innleachd makes! Er, fuirich thusa mionaid ...


Tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil ceannard, air no an e cathraiche a th' ann?, ùr aig Bòrd na Gàidhlig agus gu bheil ro-innleachd ùr aige, ris an canar "Organisation with no oversight is completely unable to police itself".

Thuirt neach-labhairt a' Bhùird:
"Bidh sinn ag amas air obrachadh nas dlùithe air a' choimhearsnachd, mar a thuirt sinn 'san t-seann ro-innleachd a bh' againn roimhe agus an ro-innleachd ron a-sin cuideachd. An ceann dà bhliadhna, tha sinn a' dèanamh dheth nach bi cuimhne aig neach sam bith gun tuirt sinn sin, agus canaidh sinn e a-rithist.
"Ann a bhith cur an ro-innleachd ùr againn air bhog, bheir sinn prìomhachas do obrachadh nas dlùithe air a' choimhearsnachd, agus chithear am prìomhachas seo air a thoirt gu buil san ath ro-innleachd againn an ceann dà bhliadhna, nuair a chanas sinn a-rithist gum bi sinn ag obair nas dlùithe air a' choimhearsnachd". 

Beachd Gilleasbuig: Abair fhèin gur h-e refreshing change a th'anns an ro-innleachd seo. Cha leag sinn a leas ach sùil aithghearr a thoirt air ais air an ro-innleachd a bh' ann roimhe, air an robh "Obscene amounts of money get trousered by Deiseal/Ùlpan",  airson an diofar eadarra fhaicinn:

(note: what follows is, sadly, non-satirical)


Chleachd Gilleasbuig Achd Saorsa an Fhiosrachaidh gus grèim fhaighinn air na leanas (freagairtean neach-labhairt a' Bhùird ann an dubh-ghorm):

4 Dùbhlachd 2014 
A mhuinntir a' Bhùird

Tha ceist orm mun chàirdeas eadar am Bòrd agus Deiseal, luchd-lìbhrigidh Ùlpan.

Tha fhios agam gun d' rinneadh aonta eadar am Bòrd agus Deiseal ann am 2010, gum faigheadh Deiseal còrr is £700,000 bhuaibh thairis air ceithir bliadhnaichean.

 Thigeadh na ceithir gu crìch aig deireadh 2013-14, agus bu thoil leam faighneachd:

  •  a bheil sibh an dùil an còrr taic-airgid a thoirt dhan a' bhuidheann seo, am-bliadhna-sa? Tha sin ri ràdh, a bheil aonta ùr eadar am Bòrd agus Deiseal?
  • Freagairt: Chan eil 
  • tha mi tuigsinn gun robh an t-airgead, anns gach aon dhe na ceithir bliadhnaichean, an urra ri "successful completion" anns a' bhliadhna roimhe sin. Mar sin, bidh na figearan agaibh ri làimh mun àireamh de luchd-teagaisg a chaidh a thrèanadh?
  •  Freagairt: 195 suas gu 31/03/2014
  • agus an t-àireamh de oileanaich a chuir crìoch air a' chùrsa a-riamh? An innis sibh dhomh na figearan sin?
  • Freagairt: Chan eil na h-àireamhan sin againn ach bha 252 oileanach clàraichte le Deiseal airson na h-ìre as àirde (ìre 6) aig 31/03/2014
  • dè an taic-airgid uile-gu-lèir a tha Deiseal air fhaotainn bhuaibh thairis air na ceithir bliadhnaichean? Nas motha na £700,000 's dòcha. 
  • Freagairt:
Taic Bòrd na Gàidhlig airson Deiseal

2010-11    £202,000 (£90,000 a bh’ann roimhe agus £112,000 ùr)
2011-12    £250,000
2012-13    £250,000
2013-14    £90,000

Iomlan      £792,000 (£702,000 airson am pròiseact ùr [sic])                                   

  • Tha fhios 'am gun d'fhuair sibh £88,000 ann an 2013 bho Skills Development Scotland, airson "maoineachadh Ùlpan". An robh an t-airgead sin a bharrachd air an £700,000? 
  • Bha, mar a leanas:-

          Taic SDS

2010-11    £35,000
2011-12    £52,000
2012-13    £52,000
2013-14    £35,000
Iomlan      £176,000


Is gann gu bheil guth air Deiseal/Ùlpan sna t-aithisgean bliadhnail agaibh, 's ann air sgàth sin a tha mi sgrìobhadh thugaibh.

Le meas

Gilleasbuig Aotrom


Gilleasbuig:
Cha chan mi 'n còrr, mus can mi "Fhuair iad £160,000 bho HIE cuideachd"


@GilleAotrom