Thursday, 29 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig - a' dol bho neart gu neart fhathast

The Mòd: so many press releases, so little time!Tha Gilleasbuig an dòchas gun còrd an naidheachd iongantach seo a leanas ribh cho math agus a chòrd e ris-san!


"Bu mhath leum" - manaidsear Acair. Ach saoil dè cho àrd??Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, 23mh an Dàmhair:
air ais "aig am Mòd" far a bheil ùghdarran a' aighinn urram
12mh an Gearran: fiosrachadh mun "chruim" aig FilmG!
@GilleAotrom