Thursday, 29 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig - fhathast a' dol bho neart gu neart

(Thèid sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig a chur ris a' bhlog seo mar a nochdas i)

Bha Gilleasbuig (agus am peann dearg aige) air a bheò-ghlacadh leis an
aithisg naidheachd seo a nochd 'sa Phàipear Bheag 5.8.2016
Ooooh la la! Erm ...
Previously ...

The Mòd: so many press releases, so little time!


Tha Gilleasbuig an dòchas gun còrd an naidheachd iongantach seo ribh cho math agus a chòrd e ris-san!


Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, 23mh an Dàmhair;
air ais "aig am Mòd" far a bheil ùghdarran a' aighinn urram

"Bu mhath leum" - manaidsear Acair. Ach saoil dè cho àrd?12mh an Gearran: fiosrachadh mun "chruim" aig FilmG!

Friday, 23 October 2015

SMO agus a' Chill Bheag a' leasachadh na cànain agus na sgìre, a rèir SMO

A great stride for self-congratulatory press releases


Tha e coltach gun do thadhail chiad mhinistear air choireigin a-staigh air Ionad Nàiseanta na Gàidhlig an t-seachdain-sa. 


Predictably …

Friday, 16 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig agus "Mòd an t-Òbain"

Gilleasbuig, never one to miss cynical cheap shots at easy targets, is back!


Tha Gilleasbuig air a bhith traing ag obair air magnum opus glè subtle & nuanced, tuigidh sibh. Ach coma leibh sin, seo highlights bho dhuilleagan a' Mhòid ann am Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich!