Sunday, 20 December 2015

Sùil aotrom air 2015 vol. I

Halò a-rithist a chàirdean!

Le'r cead, nì sinn turas còmhla 'son sùil a thoirt air ath-leasachadh na Gàidhlig ann an 2015 agus feadhainn dhe na lowlights a bu mhò ghlaic aire 'Illeasbuig. Bidh ur roghainn fhèin agaibhse ...'San Fhaoilleach ...

Ann an ringing endorsement (abair fhèin e) airson roimh-innleachd Bòrd na Gàidhlig, nochd muinntir Dhùn Dè am meas mòr a th' aca do phlana cànain a' bhaile, nuair a thionndaich na h-uibhir dhiubh a-mach 'son coinneamh phoblach ... erm ...

Friday, 4 December 2015

Gilleasbuig salutes the return of the V-word

Thoiribh an aire agus bithibh air ur dòigh: coltach ri sàr-obair 'Illeasbuig a thaobh corporate tweets, 's e saothair sìor-leantainneach a th' anns a' bhlog seo agus mar as mò a nochdas am facal-V, 's ann as mò thèid e a-steach ... an fheadhainn as ùire shìos mun a' bhonn.Cor math, a chàirdean?

Nach math gu bheil a' V-word sin a' dèanamh comeback nach beag! Tha Gilleasbuig, a bhios a' cumail sùil gheur air gnothaichean dha leithid, air a dhòigh buileach ghlan leis. 
"Calum MacDonald, Runrig founder and drummer said: “The Blas Festival is without doubt one of the most iconic events in the traditional music success story of recent times.  Exciting, varied, vibrant, international, yet completely rooted in the Highland, Gaelic psyche.  It is therefore a huge honour for the band to have our music performed at the finale of the 2015 Festival, and particularly gratifying for us to see some of our songs slip back into that tradition - a tradition to which we owe so much.”
- "Blas 2015 flying high over milestones", air a phòstadh air facebook