Friday, 29 January 2016

A' fàgail soraidh slàn le 2015 vol. II

Anyway, a chàirdean, càit' an robh sinn?


'San Iuchar ...Joe "strong & vibrant" Moore,
interim CEO a' Bhùird

Bha am Bòrd a' sìor dhol bho neart gu neart agus a' faighinn molaidhean mòra 'son cheumanan mòra. Erm ... bha.

Tuigidh sibh, ged-tà, gur h-iad Gaelic tweets as mò a bh' air aire 'Illeasbuig; nach buidhe dhuinn gu bheil conaltradh cho beòthail, fiù's - seadh - vibrant mar a leanas againn? 'S toil le Gilleasbuig a bhith leantainn feadhainn dhe na seòid Gàidhlig:


Mar a thuirt am fear eile (actually Dòmhnall Caimbeul, MG Alba):
"... tha farsaingeachd bheachd, còmhradh agus deasbad mar chomharra fallaineachd, agus ged nach biodh daoine ag aontachadh ‘s e an rud as cudromaiche gu bheil sinn a’ gabhail ùidh".


'San Lùnasdal ...

Ann an triumph eile 'son BBC Alba ... enter Stan Collymore!

Cha do thachair dad eile 'san lunasdal.'San t-sultain ... 

Fhuair Alan Esslemont mòran chairdean ùra nuair a rinn e rèiteachadh air ceist na Beurla air BBC Alba ann an agallamh cumhachdach, deas-briathrach air Rèidio nan Gàidheal. 


Agus anns a' Phàrlamaid ...


Really?
Ceum mòr air adhart 'son meaningless photo-opportunities!!
'San Dàmhair:

Bhuinnig Dòmhnall Iain MacIlleDhuinn (deas), BBC Scotland
Head of Talent and Change, bonn òir a' Chomainn


Cuideachd ... bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis a' bhlog seo le fear a tha na bhall air bòrd MG Alba. Cho math ri càineadh a' Mhòid, tha e cur an cèill dhuinn feallsanachd an triùir a tha air chùlaibh Iomairtean Gàidhlig, làrach facebook airson poileataigs, connspaid agus strì. Abair fhèin radaigeach!

Tha e coltach, a rèir nan daoine ionnsaichte seo ... When faced with an intransigent establishment you simply ... become the establishment! (agus rudeigineach mu dheidhinn iasgach cruthachail). Tha Gilleasbuig ga moladh.That's all a chàirdean! Cha do thachair 
càil eile as t-fhiach ann an 2015.

@GilleAotrom