Sunday, 19 June 2016

MG Alba annual report: It's all good, especially if you're the chair of Bòrd na Gàidhlig

Leis an Ògmhios, thig na h-aithisgean bliadhnail - àm traing 'son 'Illeasbuig


Bha Gilleasbuig fada feitheamh ri Aithisg Bhliadhnail MG Alba 2015-16, ach b'fhiach e oir tha e air a dhòigh is air a bheò-ghlacadh leatha.

Chan eil aig muinntir MG Alba ach facal molaidh ri ràdh mu MG Alba is BBC Alba, oir tha an "luchd-cleachdaidh" uile riaraichte (tha e ag ràdh an-seo).

Bha am fear aotrom air a dhòigh buileach glan leis an naidheachd gu bheil MNE TV air thoiseach air chàich fhathast! Ar n-airgead air a dhèagh chosg, bidh sibh ag aontachadh -

Paighidhean gu prògraman TV a-mach à £10M:
good showing by MNE TV.
Suas bho 21.6% an-uiridhNach math rinn cathraiche Bòrd na Gàidhlig agus a' chompanaidh TV aige. MG Alba agus MNE TV: a' toirt Gàidhlig thugainn.


Gilleasbuig:
Thighearna, cuin' a tha iad a' dol a thòiseachadh?
@GilleAotrom