Sunday, 24 September 2017

Cur/cuir confusion na seachdaineach

A chàirdean, a bheil an iomcheist mu chur/chuir 'gur "cuir" [sitrich gàire] droll, mar a tha e Gilleasbuig??

Nach buidhe dhan a' Ghàidhlig gu bheil na buidhnean a leanas air an achd aca sgioblachadh suas!!@GilleAotrom

Thursday, 7 September 2017

The world-class and hauntingly lovely Gilleasbuig Aotrom

Cha robh Gilleasbuig a' toirt sùil aotrom air hyperbole Blas2017 a nochd 'sa phàipear bheag, oh cha robh idir ...


<begins>

The finishing touches are being put to the organisation of this year's Blah! Festival, brought to you by the multi-award-winning Gilleasbuig Aotrom.

The Highlands' premier Gaelic blogger is about to delight his adoring fans once more with an autumn season of world-class blogging performances for which the reviews are written already.

The festival programme, specially curated by the mighty trad blogger, is certain to delight his many discerning fans, especially in the Highlands and the rest of the world, said a spokesperson (G. Aotrom).

As is well known, the famous festival has single-handedly made the great Gaelic blogging revival what it is today, according to festival organiser, the meteorically-rising Gilleasbuig Aotrom.

The culmination of this feast for the eyes will be a one-off reunion of mighty blogging supergroup Daft Archie, who will unveil their specially-commissioned "Gaelic? I don't speak it myself, but I'm told it's hauntingly lovely", which is already being hailed a masterpiece by a spokesman for Gilleasbuig Aotrom.

In what is being seen as a triumph for Gilleasbuig's celebrated style and distinctive approach, the all-time great blogger has been invited to perform in Sabhal Mòr's main hall ...

... ri leantainn an ath bhliadhna (agus an ath-thè)
@GilleAotrom

Thursday, 10 August 2017

Gàidhlig high-register - nach i tha mìorbhaileach?


Well a chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan, mar a shaoileadh sibh, gu bheil a' Ghàidhlig high-register a' fàs cho uile-làthaireach.

B' fhìor thoil leis feadhainn de na h-eisimpleirean a bu mhò chòrd ris a thoirt fa 'r comhair, le 'r cead.

Airson toiseach tòiseachaidh, a chàirdean, saoil an toireamaid sùil còmhla air sàr obair Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba?

Mar a tha fios againn uile, 's ann aig sàr-eòlaichean fiosrach an taighe-tasgaidh as fhèarr fhios mu dol-a-mach nan Seumasach 1688-1746 agus air sàilleabh sin, dh' fhàg iad a' Ghàidhlig a-mach às an taisbeanadh ionmholta aca Bonnie Prince Charlie and the Jacobites.

Dh' fhàg, agus gu dearbh fhuair iad iomadach moladh bho na Gàidheil air a shon ... erm, fhuair ... oir is math tha fhios nach robh Gàidhlig aig na Seumasaich ... erm ... (a' gluasad air adhart gu sgiobalta)

Co-dhiùbh, tha muinntir Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba a-nise às dèidh tionndadh Gàidhlig de leabhar-iùil an taisbeanaidh a thoirt a-mach. Tha a' Ghàidhlig high-register a' tòiseachadh air an duilleag-aghaidh agus tha Gilleasbuig air a dhòigh leis a chionn, coltach ri Bòrd na Gàidhlig, tha na daoine chòire seo a' fàgail soraidh slàn leis an tuiseil ginideach -


Còmhdach leabhar-iùil, "Am Prionnsa Teàrlach 
agus na Seumasaich anns a' Ghàidhlig againn fhìn"
Gilleasbuig:
Mo bheannachd air na daoine seo, sàr-eòlaichean a h-uile gin aca, a rinn fàbhar nach beag do mhuinntir na Gàidhlig! Cò aca tha feum air tuiseil ginideach na mallachd! Bhitheadh na Seumasaich fhèin air an dòigh ghlan, erm, nan robh Gàidhlig air a bhith aca riamh. Dìreach bhàighbrant!Tionndamaid an uair sin, mar a shaoileadh sibh a chàirdean, a dh' ionnsaigh MG Alba, oir tha sàr sgoilearachd aca ri gabhail ann an - well - rudeigineach (dìreach dè, chan eil Gilleasbuig cinnteach às fhathast).

Tha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis an annas-làimh seo de shanas agus shaoil leis gur math as t-fhiach làn urram a thoirt dha mar bu chòir. 'San dol-seachad, tha peann dearg 'Illeasbuig às dèidh rud beag - dìreach rud beag a chàirdean! - làimh-cuideachaidh a thoirt do MG Alba a thaobh nithean beaga an-siud 's an-seo a ghabhadh a chur ann an dòigh a thuigte na b' fhèarr, 's dòch', ann an Eilean a' Cheò:

"Tha MG Alba agus Bòrd na Gàidhlig air a thighinn còmhla le Sgoil Ion-shamhlachaidh is Lèir-choltachaidh (SimVis) aig Sgoil Ealain Ghlaschu gus sgoilearachd ùr "LearnGaelic" a thairgse, chaidh fhoillseachadh an-diugh, Dimàirt 4 Iuchar 2017. Tha an sgoilearachd seo ga cur air adhart mar phàirt de dhealas ùr a bhith a' leasachadh ghoireasan eadar-ghnìomhach ... " a.m.s.a.a.


Gilleasbuig:
Nise, leanaibh sin a chàirdean! 

An tuilleadh leughaidh ... molaidhean 'Illeasbuig

Agus sibhse a chàirdean, nach d' fhuair gu leòr dhen a' Ghàidhlig as high register fhathast, stiùiridh Gilleasbuig a dh' ionnsaigh plana-cànain Leasachadh Sgilean na h-Alba sibh. Cuiridh e geall gur fìor treasure trove a gheibh sibh an-sin.

'San dealachadh ...

Cuir/cur confusion na seachdaineach

Mìle taing do MG Alba, cumaibh a' tighinn iad!


@GilleAotrom

Thursday, 20 July 2017

Am facal vibrant a' dol bho neart gu neart

or: You got paid to write that? Now that is vibrantThighearna! Tha Gilleasbuig a' tionndachadh a chùlaibh airson corra dhiogan, agus nuair a bheir e sùil a-rithist - tha am facal as fhèarr leis às dèidh comeback nach beag a dhèanamh ...

An tug sibh an aire dhaibh seo, a chàirdean?Bòrd na Gàidhlig and their vibrant vision. Faic:
http://www.gaidhlig.scot/bord/about-us/That's vibrant! Ged-tà, chan eil sgeul air mòran Gàidhlig ann an làrach-lìn
Visit Sleat, às an tig seo. Faic: http://www.visitsleat.org/Gaelic.aspxLàrach-lìn Fèisism nan Gàidheal - cha chan Gilleasbuig càil!Donald Iain Brown, chair of Mòd Ghlaschu 2019, said: "We knew then that we had to create a vibrant brand to take the festival forward." - BBC News website, "Glasgow Mòd will be vibrant"Beul na fìrinne bho VisitScotland!
Gilleasbuig: currently at his most vibrant, featuring regularly in awards lists and given top billing at major events nationwide but not, unaccountably, FèisLitAlba2017 ... (gul agus gìosgan fhiacal)

@GilleAotrom

Thursday, 29 June 2017

Nach math a rinn sàr phrògraman mneTV a-rithist

Bòrd chair's remarkable haul of BBC Alba commissionsTha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan gu bheil cunntasan MG Alba nar measg a-rithist agus gu bheil mneTV, a thug dhuinn prògraman a mhaireas nar cuimhne leithid Partick Thistle v St Johnstone, a-nise fad' air thoiseach air chàich a thaobh airgead-phòcaid:


td 96: na fhuair gach companaidh TBh dhen £8.9M not a chaidh a chosg air prògraman Beurla GàidhligAn do dh' innis Gilleasbuig dhuibh a-riamh, a chàirdean, gur h-ann le Cathraiche Bòrd na Gàidhlig a tha mneTV? Rud nach eil MG Alba a' cur an cèill 'sna cunntasan. Chan eil e ach ga ràdh.@GilleAotrom

Sunday, 14 May 2017

Na taghaidhean ionadail - mar a bhuinnig BBC Naidheachdan Gàidhlig cridhe is inntinn

Amazing Tory surge faithfully chronicled by totally impartial BBC Alba hacks Well a chàirdean, sin àm traing 'son 'Illeasbuig seachad cha mhòr, agus cuiridh ar gaisgeach aghaidh air blogadaireachd àrd-comasach a-rithist.

Bha am blogadair còir air a bheò-ghlacadh le buaidh iongantach nan Tòraidhean 'sna taghaidhean ionadail, agus an dòigh soaraway 'san deach a' bhòt aca gu 25% ... erm ... aibhiseach! Air neo am faodadh e bhith gun robh e coimhead fada cus dhe na h-aithrisean aig @bbcnaidheachdan?


Monday, 6 March 2017

Sàr-ionad na Gàidhlig v. tuiseal ginideach

Ceud soraidh slàn leis an tuiseal ghinideach a chàirdean (vol. VXIII)  


Tuiseal na mallachd - nach buidhe dhuinn gu bheil e dol às anns a' Ghàidhlig ùr.

Nach smaoinich sibhse - ainmearan ag atharrachadh an crutha a rèir riaghailtean nach tuig neach air thalmhainn! Cho eu-coltach 's a tha sin ris a' Bheurla choileanta ghlan.

Tuesday, 28 February 2017

Aren't national Gaelic language plans wonderful?

Targaidean? Dè na targaidean a tha sin?


Well a chàirdean, aren’t National Plans for Gaelic wonderful? It’s well known that they have helped to make the revival of our lilting ancient tongue what it is today.

This is especially true of educational provisions in the aforementioned National Plans.


Seo eisempleirean dhiubh sin a tha taisgte ann an cridhe 'Illeasbuig:
"Targaidean airson 2021

"4,000 paiste a’ tighinn a-steach gu foghlam bunsgoile tron Ghàidhlig (ann an 2006/07 bha 313 sgoilear air an clàradh airson P1)"

Wednesday, 8 February 2017

Aithisg bhliadhnail a' Bhùird: ceum mòr airson aithisgean bliadhnail "às dèidh fìrinne"

Report highlights remarkable growth of GME despite falling GME numbers  Tha cuango air choireigineach co-cheangailte mas fhìor le leasachadh na Gàidhlig air aithisg bhliadhnail 2015-16 a thoirt seachad (mu dheireadh thall), strapline: a' Fàs na Gàidhlig [sic].


Gilleasbuig: Hmmmm ....