Sunday, 14 May 2017

Na taghaidhean ionadail - mar a bhuinnig BBC Naidheachdan Gàidhlig cridhe is inntinn

Amazing Tory surge faithfully chronicled by totally impartial BBC Alba hacks Well a chàirdean, sin àm traing 'son 'Illeasbuig seachad cha mhòr, agus cuiridh ar gaisgeach aghaidh air blogadaireachd àrd-comasach a-rithist.

Bha am blogadair còir air a bheò-ghlacadh le buaidh iongantach nan Tòraidhean 'sna taghaidhean ionadail, agus an dòigh soaraway 'san deach a' bhòt aca gu 25% ... erm ... aibhiseach! Air neo am faodadh e bhith gun robh e coimhead fada cus dhe na h-aithrisean aig @bbcnaidheachdan?SNP bochd agus am miserable failure aca ann an Glaschu
- chuala sinn an-seo an toiseach e, a chàirdean!


An tionndamaid a-nise gu làrach-lìn BBC Naidheachdan Gàidhlig, "Na Taghaidhean"? An-sin, tha sinn a' leughadh, bhuin an oidhche do na Tòraidhean:


Oidhche nan oidhcheanan 'son pàrtaidh Ruth Davidson, abair fhèin e.
Dìreach storming gu third equal. Neartmhor is seasmhach!

Nuair a studaigeas sinn Alba gu lèir, cha robh cùisean càil na b' fhèarr 'son an SNP bhochd; tha e coltach ged a bhuinnig iadsan an taghadh, gun robh a h-uile sùil air ataireachd àrd nan Tòraidhean:


Buaidh-làraich nan Tòraidhean, BBC Alba-style.
Sùil eile air a' chùis: That Astonishing Tory Ferguslie Park Super TriumphGilleasbuig:
Nach buidhe dhuinn, a chàirdean, gu bheil guth neo-pàirteach, geur-chùiseach BBC Naidheachdan Gàidhlig againn? Sgioba a tha òg, coimhead-air-adhart, cool?? 
 Sgioba bhàighbrant nach robh a-riamh a' leantainn loidhne-deasachaidh BBC Beurla bhon tàinig iad ... gabh mo leisgeul, a chàirdean ... [fuaim dìobhairt]


Yay! 3rd equal air a' Ghàidhealtachd!
Chan eil sinn toxic nas mò!
@GilleAotrom 
Monday, 13 March 2017

On this most significant of days, time to pause and reflect ...

... on further cur/cuir confusion at bbcnaidheachdan-fuadain!Gilleasbuig:
Mo thogair naidheachdan fuadain, 's e mi-chinnt aca mu chur/chuir as mò a th' air m' aire!@GilleAotrom

Monday, 6 March 2017

Sàr-ionad na Gàidhlig v. tuiseal ginideach

Ceud soraidh slàn leis an tuiseal ghinideach a chàirdean (vol. VXIII)  


Tuiseal na mallachd - nach buidhe dhuinn gu bheil e dol às anns a' Ghàidhlig ùr.

Nach smaoinich sibhse - ainmearan ag atharrachadh an crutha a rèir riaghailtean nach tuig neach air thalmhainn! Cho eu-coltach 's a tha sin ris a' Bheurla choileanta ghlan.

Tuesday, 28 February 2017

Aren't national Gaelic language plans wonderful?

Targaidean? Dè na targaidean a tha sin?


Well a chàirdean, aren’t National Plans for Gaelic wonderful? It’s well known that they have helped to make the revival of our lilting ancient tongue what it is today.

This is especially true of educational provisions in the aforementioned National Plans.


Seo eisempleirean dhiubh sin a tha taisgte ann an cridhe 'Illeasbuig:
"Targaidean airson 2021

"4,000 paiste a’ tighinn a-steach gu foghlam bunsgoile tron Ghàidhlig (ann an 2006/07 bha 313 sgoilear air an clàradh airson P1)"

Wednesday, 8 February 2017

Aithisg bhliadhnail a' Bhùird: ceum mòr airson aithisgean bliadhnail "às dèidh fìrinne"

Report highlights remarkable growth of GME despite falling GME numbers  Tha cuango air choireigineach co-cheangailte mas fhìor le leasachadh na Gàidhlig air aithisg bhliadhnail 2015-16 a thoirt seachad (mu dheireadh thall), strapline: a' Fàs na Gàidhlig [sic].


Gilleasbuig: Hmmmm ....