Sunday, 4 February 2018

Sreath ùr airson 2018: a year in corporate Gaelic tweets

Gilleasbuig begins a new series, and finishes some old ones


Tweet corparra na mìos, àireamh a h-aon: am Faoilteach.

Meal a naidheachd oirbh, a mhuinntir Pàrlamaid na h-Alba!

Chun na h-ath mhìos, eh a chàirdean!