Sunday, 29 April 2018

Gilleasbuig: Cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"

The real enemies of Gaelic revival


Well a chàirdean, tha Gilleasbuig a' faireachdainn an tìde fada bhon turas mu dheireadh a choinnich sinn!

Abair fhèin gu bheil an t-eadar-lìon air a bhith a' chuir [lachan gàire] thairis le connspaid bho chionn ghoirid; tha feadhainn agus cop m'am beul mun a' Ghàidhlig - gun ghuth a thoirt idir, a chàirdean, air luchd na Beurla!!! [Ducks hastily]

Shaoil Gilleasbuig còir gum biodh e math mionaid fois a ghabhail dhen deasbad, ann an cuideachd nan tweets corparra as fhèarr leinn uile. Tha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leotha! ('S dòcha nach robh fhios agaibh air sin).

Seo, ma tha, update a thaobh "cur, cuir air neo a' chuir" - sin agaibh an gibht a tha sìor thoirt seachad!
Am Bòrd air a dheagh represented am measg
nan tweets as fhèarr, mar a bha riamh
Tweet na mìos 'son a' Ghearrain a tha seo


Gilleasbuig:
Ceud mìle taing don fheadhainn a chumas na tweets corparra rinn! Tha Gilleasbuig fada nur comain!

Agus 'san dealachadh, le 'r cead a chàirdean, coma leibh glaoic a' mhì-rùin, oir am faodadh e bhith gu bheil am fìor luchd-millidh nas fhaisge air làimh?

Hint ...
Not sounding like a plan

Am plana mòr ga dheasbad ann an
seòmar loma-làn, erm, na Pàrlamaid


Bhàighbrant!

@GilleAotrom