Sunday, 29 April 2018

Gilleasbuig: cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"


The real enemies of Gaelic 


Well a chàirdean, tha Gilleasbuig a' faireachdainn an tìde fada bhon turas mu dheireadh a choinnich sinn! 

Abair fhèin gu bheil an t-eadar-lìon air a bhith a' chuir [lachan gàire] thairis le connspaid bho chionn ghoirid; tha feadhainn agus cop m'am beul mun a' Ghàidhlig - gun ghuth a thoirt idir, a chàirdean, air luchd na Beurla!!! [Ducks hastily] 

Shaoil Gilleasbuig còir gum biodh e math mionaid fois a ghabhail dhen deasbad, ann an cuideachd nan Tweets corparra as fhèarr leinn uile. Tha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leotha! (‘S dòcha nach robh fhios agaibh air sin).


Seo, ma tha, Update a thaobh “cur, cuir air neo a’ chuir” – sin agaibh an gibht a tha sìor thoirt seachad!