Friday, 20 July 2018

Gilleasbuig salutes: aithisg bhliadhnail MG Alba


Well a chàirdean!   

Seachdain eile, aithisg bhliadhnail eile anns a bheil gliocas neo-chumanta! 

Anns a' chànan aca fhèin: "Geallaidh sinn spionnadh agus brosnachadh a thoirt tron Ghàidhlig agus tro na Meadhanan" "Tha MG Alba agus an luchd-obrach air fad air obrachadh gu cruaidh sa bhliadhna a dh' fhalbh gus dèanamh cinnteach gun tèid leantainn air adhart a' craoladh raon farsaing de ...

OO-er! Tha an sàr phost seo caran hors de combat an-drasta